İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği; İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.Tarafımızdan verilen eğitimler firmada gösterilen yer veya salonda yerinde verilmekte olup eğitime katılanlara “Katılım Sertifikası” verilmektedir.

Eğitimlerimiz İşçi Eğitimleri ve Yönetici Eğitimleri olarak farklı konularda ayrı olarak verilebilmektedir.

Sağlık Kontrolleri ( Mobil Sağlık Hizmetleri )

İşletmelerde yapılan işin niteliği ve risklerine bağlı olarak, Çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması ve periyodik takip edilmesi,

 

  • Akciğer filmlerinin çekilmesi,
  • İşitme testlerinin(odiyo),
  • Karaciğer fonksiyon testlerinin,
  • Solunum fonksiyon testinin,
  • Tam idrar tahlilinin,
  • Kanda kurşun testinin,
  • Hemogram
  • Gıda ile temas edenlerin portörlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla İstanbul Bilge İş Güvenliği, çalışanların sağlık taramalarını özel donanımlı mobil araçlarıyla, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve yerinde yaparak, firmaların zaman kaybı engellenmektedir.

Acil Durum ve Eylem Planları

Firmalar, çalışanlarını acil durumlara karşı eğitmek, örgütlemek ve tatbikatları yapmak suretiyle hazırlamakla sorumludurlar. Bu çalışmalar firmaya özgü olarak Acil Eylem Planı çizilerek, ekipler oluşturulup eğitilerek tarafımızdan organize edilmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, hazırlanması istenen doküman "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılmıştır, bu belgede özellikle;
 
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
 
b) Anılan Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
 
c) İşyerinde Yönetmelik Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,
 
d) Yönetmelik Ek-II'’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
 
e) Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve
bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 
f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.
 
Makro ayrıştırma yapılan işletmede, ayrıştırılan bölümlerde kullanılan kimyasalların ortak NFPA kodlan bulunur ve DOW Endeksine göre yanıcılık ile sağlık kategorileri tespit edilerek BÖLGE 'leri tespit edilir.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

İşletmenin her noktası gezilerek, her makinası iş sağlığı ve güvenliği riskleri yönünden incelenerek fiziksel, kimyasal, ergonomik her türlü riskin tespit edilmesi amacıyla yapılan detaylı bir çalışmadır. Tespit edilen bütün riskler fotoğraflanarak uygun risk analizi metoduyla raporlanır ve bir kitap şeklinde işverene sunulur. Risk analizleri firmaya özel olarak yapılmaktadır.

Acil Durum Tatbikatları

Acil Durumlarda ekiplerin mevcut imkan ve kabiliyetleri ile yönetim usullerini denemek, birbiriyle işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, tespit edilen eksiklikleri gidermeye ve istenen konunun yönetimi imkan ve kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalara veri ve ivme kazandırmak için tatbikatlar yapılmalıdır.  İstanbul Bilge İş Güvenliği Uzmanları tarafından gerekli tatbikatlar yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Sağlık Kontrolleri ( Mobil Sağlık Hizmetleri )

Acil Durum ve Eylem Planları

Patlamadan Korunma Dokümanı

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Acil Durum Tatbikatları